ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม นำโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม นำโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

405

28 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ณ วัดธัญญาราม ม.4 ต.พลูเถื่อน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ วัดธัญญาราม ม.4 ต.พลูเถื่อน

337

22 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบงาน อสม.รพ.สต. ทุกแห่ง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพ อสม.อำเภอพนม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบงาน อสม.รพ.สต. ทุกแห่ง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพ อสม.อำเภอพนม

345

22 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมประจำเดือน อสม.รพ.สต.ต้นยวน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ผู้มีภาวะพึ่งพิงในการเก็บข้อมูล ในพื้นที่โดย อสม.

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมประจำเดือน อสม.รพ.สต.ต้นยวน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ผู้มีภาวะพึ่งพิงในการเก็บข้อมูล ในพื้นที่โดย อสม.

352

22 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ แพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองพนม ตำบลคลองศก อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน 50 คน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เกี่ยวข้องและพบปะประชาชน 2.กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้าน ทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจค้นหาเชื้อมาลาเรีย ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร และให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ แพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองพนม ตำบลคลองศก อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน 50 คน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เกี่ยวข้องและพบปะประชาชน 2.กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้าน ทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจค้นหาเชื้อมาลาเรีย ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร และให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ

368

20 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 28 ปี ชมรมผู้สูงอายุตำบลพนม ณ ศาลาประชุม หมู่ 1 ตำบลพนม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 28 ปี ชมรมผู้สูงอายุตำบลพนม ณ ศาลาประชุม หมู่ 1 ตำบลพนม

322

20 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตัวแทน คบสอ.พนม นำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประเภท Oral Presentation เรื่องการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 จากจำนวนผลงานทั้งหมด ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตัวแทน คบสอ.พนม นำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประเภท Oral Presentation เรื่องการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 จากจำนวนผลงานทั้งหมด ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

415

15 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ นางหวานจิต จันทวงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น เข้าร่วมประกวด อสม. ดีเด่น ปี 2566 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ นางหวานจิต จันทวงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น เข้าร่วมประกวด อสม. ดีเด่น ปี 2566 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม

542

12 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเป็นกำลังใจให้ อสม.ผู้เข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งได้แก่ 1.นางวันเพ็ญ ศรีเกื้อ อสม.ดีเด่นสาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.เขานาใน 2.นางสายใจ จันทร์แสงกุล อสม.ดีเด่นสาขา การส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.ควนพน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเป็นกำลังใจให้ อสม.ผู้เข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งได้แก่ 1.นางวันเพ็ญ ศรีเกื้อ อสม.ดีเด่นสาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.เขานาใน 2.นางสายใจ จันทร์แสงกุล อสม.ดีเด่นสาขา การส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.ควนพน

523

8 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมส่งมอบแว่นสายตาแก่นักเรียน ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2565

กิจกรรมส่งมอบแว่นสายตาแก่นักเรียน ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2565

415

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ พชอ. อำเภอพนม พร้อมด้วย นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม โดยมีนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม รายงานผลการดำเนินงาน พชอ. ปี 2565

นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ พชอ. อำเภอพนม พร้อมด้วย นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม โดยมีนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม รายงานผลการดำเนินงาน พชอ. ปี 2565

494

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

403

5 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและ นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยแก่เด็กปฐมวัยและโรคที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองและครู ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและ นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยแก่เด็กปฐมวัยและโรคที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองและครู ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

440

25 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพนม

495

25 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

506

25 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและระบบการบำบัดยาเสพติดของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแก่เครือข่ายชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและระบบการบำบัดยาเสพติดของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแก่เครือข่ายชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน

467

24 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงระบบการบำบัดยาเสพติดของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงระบบการบำบัดยาเสพติดของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน

787

23 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม 2547 ระดับอำเภอพนมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงแรมเขาสกริเวอร์ไซด์ คอทเทจ รีสอร์ท เพื่อต่ออนุญาตใบประกอบธุรกิจ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม 2547 ระดับอำเภอพนมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงแรมเขาสกริเวอร์ไซด์ คอทเทจ รีสอร์ท เพื่อต่ออนุญาตใบประกอบธุรกิจ

758

22 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นตัวแทนจาก ศูนย์ปลอดภัยทางถนนอำเภอพนม นำเสนอการผลการดำเนินงาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามถอดบทเรียนโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนจากระดับจังหวัด สู่ระดับอำเภอและท้องถิ่น ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นตัวแทนจาก ศูนย์ปลอดภัยทางถนนอำเภอพนม นำเสนอการผลการดำเนินงาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามถอดบทเรียนโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนจากระดับจังหวัด สู่ระดับอำเภอและท้องถิ่น ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

744

18 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และ นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ประชุมชี้แจง และวางแผนการดำเนินงานศูนย์คัดกรองและระบบบำบัดรักษาผู้ป่วยยา เสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพนม ร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน ยาเสพติด โรงพยาบาลพนมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และ นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ประชุมชี้แจง และวางแผนการดำเนินงานศูนย์คัดกรองและระบบบำบัดรักษาผู้ป่วยยา เสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพนม ร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน ยาเสพติด โรงพยาบาลพนมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

704

17 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...