ภาพกิจกรรม
สาธารณสุขอำเภอพนม ขอขอบคุณ ท่าน สจ.สมภพ จรูญรักษ์ ที่ได้สนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

สาธารณสุขอำเภอพนม ขอขอบคุณ ท่าน สจ.สมภพ จรูญรักษ์ ที่ได้สนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

1134

2 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อบริหารจัดการด้านการติดตามฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อบริหารจัดการด้านการติดตามฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

1342

18 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
สสจ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมติดตามการดำเนินงานมาตรการองค์กรปลอดภัย (COVID Free Setting)

สสจ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมติดตามการดำเนินงานมาตรการองค์กรปลอดภัย (COVID Free Setting)

1304

26 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
17 มกราคม 2565 นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอพนม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอพนม ครั้งที่ 1/2565

17 มกราคม 2565 นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอพนม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอพนม ครั้งที่ 1/2565

1687

17 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕  ถวายภัตตาหาร Box set ตามวิถีชีวิตใหม่ ยุค New Normal

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ถวายภัตตาหาร Box set ตามวิถีชีวิตใหม่ ยุค New Normal

1277

29 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
29 ตุลาคม 2564 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร่้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาราชการ  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน แจ้งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อม ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

29 ตุลาคม 2564 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร่้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาราชการ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน แจ้งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อม ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

1722

29 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม จองหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 ตุลาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม จองหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 ตุลาคม 2564

1767

11 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขอขอบคุณ บมจ.กสิกรไทย ที่ได้สนับสนุน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ รพ.สต. ทุกแห่ง ของอำเภอพนม

ขอขอบคุณ บมจ.กสิกรไทย ที่ได้สนับสนุน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ รพ.สต. ทุกแห่ง ของอำเภอพนม

2424

27 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่15 มีนาคม 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน (RDU Community) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564  ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม โดยมี นพ.จิตติกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม เปิดโครงการ และ นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พบปะและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 75 คน

วันจันทร์ที่15 มีนาคม 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน (RDU Community) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม โดยมี นพ.จิตติกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม เปิดโครงการ และ นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พบปะและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 75 คน

3218

15 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤกัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” และแผนดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตำบลคลองชะอุ่น (รพ.สต.คลองชะอุ่น และ รพ.สต.ควนพน) ณ ห้องประชุม รพ.สต.คลองชะอุ่น

วันพฤกัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” และแผนดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตำบลคลองชะอุ่น (รพ.สต.คลองชะอุ่น และ รพ.สต.ควนพน) ณ ห้องประชุม รพ.สต.คลองชะอุ่น

2520

4 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” และแผนดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตำบลต้นยวน (รพ.สต.บ้านเขานาใน และ รพ.สต.ต้นยวน) ณ ห้องประชุม อบต.ต้นยวน

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” และแผนดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตำบลต้นยวน (รพ.สต.บ้านเขานาใน และ รพ.สต.ต้นยวน) ณ ห้องประชุม อบต.ต้นยวน

2880

10 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ระยะที่ 2 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมการชี้แจงกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ระยะที่ 2 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมการชี้แจงกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

2113

2 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ระยะที่ 2 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมการชี้แจงกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ระยะที่ 2 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมการชี้แจงกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

2514

2 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สสอ.พนม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยตัวแทนสมาชิก คณะทำงานชมรมฯ และที่ปรึกษาฯ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สสอ.พนม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยตัวแทนสมาชิก คณะทำงานชมรมฯ และที่ปรึกษาฯ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

1898

1 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” ของตำบลคลองศกโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” ของตำบลคลองศกโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

1975

29 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม รับการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม รับการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

2170

28 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมจัดการฝึกอบรม อสม. หมอประจำบ้าน ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564 โดยคุณสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม และให้โอวาท

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมจัดการฝึกอบรม อสม. หมอประจำบ้าน ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564 โดยคุณสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม และให้โอวาท

2439

26 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
11 มกราคม 2564 การประชุม เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว โดยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ก่อนดำเนินการประเมินออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอพนม 14-22 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564 การประชุม เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว โดยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ก่อนดำเนินการประเมินออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอพนม 14-22 มกราคม 2564

2265

11 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม ณ ห้องประชุมบัวผุด ที่ว่าการอำเภอพนม โดยนายยุทธนา นิลกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการนายอำเภอพนม และนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม ณ ห้องประชุมบัวผุด ที่ว่าการอำเภอพนม โดยนายยุทธนา นิลกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการนายอำเภอพนม และนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพน

3063

11 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ รพ.สต.ต้นยวน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพนม ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของตลาดและผู้จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดสามแยกปากทางคริสต์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ รพ.สต.ต้นยวน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพนม ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของตลาดและผู้จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดสามแยกปากทางคริสต์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

2353

7 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...