ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม

นายสรรเพชญ เรืองอร่าม

สาธารณสุขอำเภอพนม

081-9792503

นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

064-8653539

  • วิสัยทัศน์

    องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ภายในปี ๒๕๖๖

ข่าวสารชาวสสอ.พนม

กิจกรรมชาวสสอ.พนม

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

กิจกรรม สสอ.พนม
27 เมษายน 2567

พี่น้อง สสอ.พนม เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม