ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม

นายสมาน วังฉาย

สาธารณสุขอำเภอพนม

087-269-6902

  • วิสัยทัศน์

    องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ภายในปี ๒๕๖๖

ข่าวสารชาวสสอ.พนม

กิจกรรมชาวสสอ.พนม

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

"องค์กรแห่งความสุข" สำนักงานสารธาณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 กรกฎาคม 2566

พี่น้อง สสอ.พนม เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม