ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 13.00น.
 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 13.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน

1

6 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 เมษายน 67 เวลา 10.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำภอพนม พร้อมด้วย นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ภายใต้หัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 5 เมษายน 67 เวลา 10.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำภอพนม พร้อมด้วย นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ภายใต้หัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม

2

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00น.
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง ตำบลต้นยวน

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง ตำบลต้นยวน

3

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธาน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธาน

3

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

4

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ” อำเภอพนม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ สมุนไพร และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. เชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอพนม พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอและระดับจังหวัด มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ อสม. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ” อำเภอพนม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ สมุนไพร และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. เชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอพนม พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอและระดับจังหวัด มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ อสม. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

11

20 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ร่วมตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ร่วมตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

21

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายพนมศักดิ์  จันทร์ปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

นายพนมศักดิ์  จันทร์ปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

332

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับ
“นายวงศธร กุลทอง” คนเก่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ระยะ 10 ม. คลาส SH2 ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับ “นายวงศธร กุลทอง” คนเก่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ระยะ 10 ม. คลาส SH2 ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

342

27 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม

339

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก ภายใต้โครงการเฝ้าระวังคัดกรอวเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คน ได้แก่ พนักงานสถานประกอบการ พระ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนของพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก ภายใต้โครงการเฝ้าระวังคัดกรอวเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คน ได้แก่ พนักงานสถานประกอบการ พระ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนของพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

338

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

1️⃣ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม

2️⃣ พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอพนม

3️⃣ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 1️⃣ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม 2️⃣ พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอพนม 3️⃣ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม

342

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย โดยกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย โดยกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร

355

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

403

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

370

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. เวลา 07.30 น.
   - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ หอประชุมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เวลา 10.30 น.
   - กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านคลองพนม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เวลา 17.30 น.
   - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา 07.30 น. - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ หอประชุมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เวลา 10.30 น. - กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านคลองพนม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. เวลา 17.30 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

371

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 

1) พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 1) พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

373

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายบริการเวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายบริการเวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

396

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กำจัดยุงลาย หยุดไข้เลือดออก"ไม่ให้ยุงกัด ป้องกันยุงเกิด ทำลายยุงแก่"

กำจัดยุงลาย หยุดไข้เลือดออก"ไม่ให้ยุงกัด ป้องกันยุงเกิด ทำลายยุงแก่"

393

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ในโซนตะวันตก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ในโซนตะวันตก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน

406

28 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...