ภาพกิจกรรม
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ใหม่ ปี 2567ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ใหม่ ปี 2567ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมรับการประเมินการจัดการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จากทีมประเมินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมรับการประเมินการจัดการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จากทีมประเมินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

37

24 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ซึ่ง ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เลขานุการและคณะกรรมการ ร่วมวางแผนการดำเนินงานประเด็นการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในวันนี้ร่วมหารือประเด็นการดูแลนักเรียนภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้กับเครือข่ายครูจำนวน 22 โรงเรียน พร้อมขับเคลื่อนอีก 4 ประเด็น ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ซึ่ง ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เลขานุการและคณะกรรมการ ร่วมวางแผนการดำเนินงานประเด็นการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในวันนี้ร่วมหารือประเด็นการดูแลนักเรียนภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้กับเครือข่ายครูจำนวน 22 โรงเรียน พร้อมขับเคลื่อนอีก 4 ประเด็น ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

35

24 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองศก

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองศก

30

22 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

    ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัยภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยนำแนวทางขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดินไปดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย บูรณาการร่วมกับการดำเนินงาน CBTx ชุมชนล้อมรักษ์ ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัยภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยนำแนวทางขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดินไปดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย บูรณาการร่วมกับการดำเนินงาน CBTx ชุมชนล้อมรักษ์ ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

30

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ (SRRT) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยมีนายแพทย์จิตติกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม พบปะ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล เฝ้าระวัง ควบคุม และสอบสวนโรคในชุมชนและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ได้รับรองมาตรฐานทีมฯ มีผู้เข้าร่วมจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่อำเภอพนม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ (SRRT) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยมีนายแพทย์จิตติกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม พบปะ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล เฝ้าระวัง ควบคุม และสอบสวนโรคในชุมชนและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ได้รับรองมาตรฐานทีมฯ มีผู้เข้าร่วมจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่อำเภอพนม

27

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 พฤษภาคม 67 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขพนม

วันที่ 17 พฤษภาคม 67 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขพนม

42

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 พฤษคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมนายอำเภอชวนหิ้วชั้นเข้าวัด ให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ได้ทั่วประเทศ และตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ณ สำนักสงฆ์ชัยพรประดิษฐาราม (เบญจา) หมู่ที่ 1 ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พฤษคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมนายอำเภอชวนหิ้วชั้นเข้าวัด ให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ได้ทั่วประเทศ และตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ณ สำนักสงฆ์ชัยพรประดิษฐาราม (เบญจา) หมู่ที่ 1 ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 เมษายน 2567 
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 ณ วัดพังกาญจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 ณ วัดพังกาญจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

33

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 13.00น.
 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 13.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน

40

6 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 เมษายน 67 เวลา 10.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำภอพนม พร้อมด้วย นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ภายใต้หัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 5 เมษายน 67 เวลา 10.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำภอพนม พร้อมด้วย นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ภายใต้หัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม

44

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00น.
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง ตำบลต้นยวน

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธาณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นยวน ออกให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ BและC สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี ทุกที่ทั่วประเทศไทย ณ หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง ตำบลต้นยวน

43

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธาน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมบัวผุด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธาน

38

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

37

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ” อำเภอพนม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ สมุนไพร และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. เชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอพนม พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอและระดับจังหวัด มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ อสม. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ” อำเภอพนม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ สมุนไพร และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. เชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอพนม พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอและระดับจังหวัด มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ อสม. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

44

20 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ร่วมตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ร่วมตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

57

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายพนมศักดิ์  จันทร์ปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

นายพนมศักดิ์  จันทร์ปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

366

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับ
“นายวงศธร กุลทอง” คนเก่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ระยะ 10 ม. คลาส SH2 ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับ “นายวงศธร กุลทอง” คนเก่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ระยะ 10 ม. คลาส SH2 ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

381

27 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม

374

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก ภายใต้โครงการเฝ้าระวังคัดกรอวเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คน ได้แก่ พนักงานสถานประกอบการ พระ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนของพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก ภายใต้โครงการเฝ้าระวังคัดกรอวเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คน ได้แก่ พนักงานสถานประกอบการ พระ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนของพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

372

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...