สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
 • นายสมาน วังฉาย

  สาธารณสุขอำเภอพนม

  087-269-6902

 • นางสาวจันทวดี โกศลสมบูรณ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวสุนารีย์ จิตราภิรมย์

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวอุปสรา รักบำรุง

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางนงลักษณ์ บุญกันภัย

  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ