เกร็ดความรู้สู้โรค
ที่มาของการเกิดโรคไข้เลือดออก
23 มกราคม 2563

394


ไข้เลือดออก

นั้นสิ่งที่นำพาหะและทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากยุงลายซึ่งเป็นโรค ที่เกิดในชุมชนที่มีน้ำขังเพราะเป็นสาเหตุให้ยุงลายนั้นได้ไปเพาะพันธุ์ ปัญหานี้เป็นปัญหาสาธารณะสุขของประเทศไทยก็ว่าได้เลย ยุงลายนั้นจะชอบอยู่ที่ร้อนชื้นและก่อให้เด็กๆนั้นเป็นไข้จึงทำให้เสี่ยงต่อ การเกิดโรคไข้เลือดออกเมื่อค.ศ. 1970 นั้นเชื้อโรคไข้เลือดออกนั้นได้เกิดการระบาดเป็นครั้งคราว epidermic 9 ประเทศ ไข้เลือดออกนั้นมีการระบาดมานานแล้วและได้เพิ่มการระบาดมากขึ้นในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำท้องถิ่น endemic ซึ่งมากถึง 100 กว่าประเทศในแถบอเมริกา แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ westem pacific โดยการแพร่ระบาดนั้นได้มีความรุนแรงมากตามแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ westem pacific ซึ่งประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ westem pacific นั้นมีประมาณ 2500 ล้านคนมีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อระบาดของโรคไข้เลือดออกในหนึ่งปีนั้นมีผู้ ติดเชื้อถึง 50 ล้านคนและได้เข้ารักษานอนที่โรงพยาบาลนั้นมีถึง 500000 คนต่อปี ซึ่งอัตราการเสียชีวิตของผู้คนนั้นอยู่ประมาณร้อยละ 2.5 แต่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากขึ้นถึงร้อยละ 20 หากการรักษานั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจะทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นน้อยลงร้อยละ 1

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากยุงลาย (Aedes aegyti) ตัวเมียและยังเป็นโรคติดต่อ หากได้บินไปกัดคนที่ป่วยที่มีไข้สูง โดยเชื่อไวรัสแดงกีจะเพิ่มในตัวยุงประมาณ 8-10 วันเชื้อไวรัสแดงกีนั้นจะเกาะอยู่ตามผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุงลาย เมื่อถูกกัดแล้วคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน ซึ่งเชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วถ้าผู้คนที่เป็นไม่ป้องกันโดย ใส่ที่ปิดปากเพราะเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ได้โดยง่ายจึงทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส ไข้เลือดออกนั้นมีเยอะมากมายยุงลายนั้นมักจะชอบออกหากินตอนช่วงกลางวันตาม สถานที่ต่าง ๆ และจะทำการวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ตัวอย่างเช่น กะลา กระป๋อง ยางรถยนต์ เป็นต้น ยุงลายนั้นไม่ชอบวางไข่ตามท่อระบายน้ำ หนอง บึง คลอง ห้วย อาการไข้เลือดออกนั้นเกิดได้หลายอย่างหลายอาการ ถ้าเด็กได้ติดเชื้อตัวนี้จะมีแค่อาการผื่นและไข้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นั้นจะมี ไข้ขึ้นสูง ปวดตามร่างกาย เวียนศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่รักษาผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้เลยทีเดียว