ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
30 พฤศจิกายน 544

0


ประวัติศาสตร์
                อำเภอพนมเดิมชื่อ  อำเภอคลองชะอุ่น  ขึ้นตรงกับเมืองนครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน ม.1 ต.คลองชะอุ่น)  ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอพนม ขึ้นตรงกับเมืองไชยา  ต่อมาทางราชการได้ตั้งเมืองสุราษฎร์ธานีขึ้น และได้ลดฐานะอำเภอพนม  เป็นกิ่งอำเภอพนม  ตั้งอยู่ที่ ม.1 ตำบลพนม  จนถึงปี 2514 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอพนม  และย้ายที่ทำการกิ่งอำเภอเดิมมาตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่  ซึ่งเป็นที่ทำการในปัจจุบัน  ตั้งอยู่ที่กิโลเมตร  71  ถนนสาย สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า
ทำเลที่ตั้งและอาณาเขต
                อำเภอพนม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห่างจากตัวจังหวัด  84  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  1,160  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                ทิศเหนือ            
จดอำเภอบ้านตาขุน  และอำเภอคีรีรัฐนิคม
                ทิศใต้               
จดอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  และอำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
                ทิศตะวันออก       จดอำเภอบ้านตาขุน  และอำเภอเคียนซา
                ทิศตะวันตก        
จดอำเภอคุระบุรี  และอำเภอกะปง  จังหวัดพังงา

ลักษณะภูมิประเทศ
                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอำเภอพนมเป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก มีกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นลอนลูกฟูก เป็นต้นกำเนิดของลำคลอง 2 สาย ที่สำคัญ คือ คลองศกและคลองพนม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำพุมดวงและแม่น้ำตาปี              

ลักษณะภูมิอากาศ
                ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศตอนเช้าของอำเภอพนมนั้นจะมีอากาศหนาวมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีคล้ายลักษณะทางภาคเหนือของประเทศไทย จนกระทั่งหลัง 10.00 น. เป็นต้นไปอากาศจึงกลับสู่ภาวะปกติ ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้เองจึงได้รับสมญานามว่า "เขาเสียบหมอก" แต่ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะอากาศร้อนและอบอุ่น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ส่วนในฤดูฝน อากาศจะเย็น มีฝนตกและมีหมอกหนาแน่น

 

 

 

 

การปกครอง

         การปกครองท้องที่แบ่งออกเป็น   6   ตำบล   56   หมู่บ้าน       11,320       หลังคาเรือน

         การปกครองท้องถิ่น

  - เทศบาล  2  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลตลองชะอุ่น  เทศบาลพนม (ตำบลพนมบางส่วน/พังกาญจน์ทั้งหมด)

  - องค์การบริหารส่วนตำบล  4  แห่ง ได้แก่  พนม  ต้นยวน  คลองศก  พลูเถื่อน

โครงสร้างพื้นฐาน

                  การคมนาคม       ถนนสายหลัก  สาย 401 สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า

                  การสื่อสาร              ไปรษณีย์  โทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร

                  การไฟฟ้า                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน(รับผิดชอบ พนม ตาขุน คีรีรัฐนิคม)

                  การประปา              การประปาภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน

เศรษฐกิจ

            อาชีพ                     ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ สวนยางพารา  สวนผลไม้

                  การท่องเที่ยว          อุทยานแห่งชาติเขาศก   สถานที่ชมปลาวัดพนม    น้ำผุเย็นบ้านถ้ำผึ้ง

 

สังคม

  •  การศึกษา

  -  โรงเรียนระดับประถม      23   โรงเรียน     นักเรียน     2,293     คน    

  -  ขยายโอกาส            7    โรงเรียน          นักเรียน       685     คน

   -  มัธยม                            1    โรงเรียน        นักเรียน       792     คน

   -  เอกชน                         2    โรงเรียน         นักเรียน      1,993    คน

  •  ศาสนา

  - จำนวนวัด/สำนักสงฆ์         25          แห่ง        พระสงฆ์      28   รูป  สามเณร    5   รูป

  - จำนวนโบสถ์คริสต์              1          แห่ง        นักบวช/ผู้สอนศาสนา  18/4   คน

 ทรัพยากรธรรมชาติ

  •  แหล่งน้ำ

            อำเภอพนมมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญอยู่  2  สาย  คือ  คลองศก   และคลองพนม    ซึ่งมีน้ำตลอดปี เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  •  ป่าไม้

                  โดยมีพื้นที่ของอำเภอพนมส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขาสลับซับซ้อน จึงอุดมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า  ซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาศก  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอพนม