ข่าวในเครือ สสอ.พนม
ประชุมวิชาการ ก้าวสู่ศตวรรษแห่งการพัฒนา: การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
24 มิถุนายน 2562

4439


ประชุมวิชาการ ก้าวสู่ศตวรรษแห่งการพัฒนา: การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2562

วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม  โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบตอบรับการจัดบูธนิทรรศการ

แบบตอบรับการส่งผลงานวิชาการ

แบบฟอร์มการส่งผลงานนวัตกรรม

แบบฟอร์มการส่งผลงานเรื่องเล่า เร้าพลัง

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

ใบลงทะเบียน

แบบตอบรับการนำเสนอ POSTER PRESENTATION