ภาพกิจกรรม
การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สสอ.พนม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยตัวแทนสมาชิก คณะทำงานชมรมฯ และที่ปรึกษาฯ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
2268
1 กุมภาพันธ์ 2564