ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” ของตำบลคลองศกโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม
2342
29 มกราคม 2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” ของตำบลคลองศกโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม