ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก ภายใต้โครงการเฝ้าระวังคัดกรอวเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คน ได้แก่ พนักงานสถานประกอบการ พระ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนของพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11
19 ตุลาคม 2566