ภาพกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย โดยกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร
24
26 กันยายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย โดยกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร