ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 66 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ,นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการเสริมพลังประเมินติดตามงาน การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) และรับมอบป้ายมาตรฐานส้วมผ่านเกณฑ์ HAS จากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชและคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน
417
27 มิถุนายน 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 66 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ,นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการเสริมพลังประเมินติดตามงาน การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) และรับมอบป้ายมาตรฐานส้วมผ่านเกณฑ์ HAS จากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชและคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน