ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม โดยนายสมาน วังฉาย มอบหมายนายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน นำทีมรับการประเมินศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลพนม พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน
417
26 มิถุนายน 2566

26 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม โดยนายสมาน วังฉาย มอบหมายนายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน นำทีมรับการประเมินศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลพนม พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน