ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยเด็กในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
48
23 พฤษภาคม 2566

และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองศก พังกาญจน์ คลองชะอุ่น และต้นยวน

img
img
img
img
img