ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
409
23 พฤษภาคม 2566

เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช และร่วมรับผู้ป่วยกลับบ้าน