หน้าแรก รู้จัก สสอ.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ของ สสอ.พนม (ดู : 1810) 11 ธ.ค. 2562
แผนการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัด สสอ.พนม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 1804) 11 ธ.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ สสอ.พนม และประกาศ สป. พ.ศ.2560 (ดู : 1782) 11 ธ.ค. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเข้าระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 2008) 11 ธ.ค. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องเข้าระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1795) 11 ธ.ค. 2562
ขออนุมัติปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยบริการในสังกัดฯ ปี 2563 (ดู : 1432) 11 ธ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1454) 11 ธ.ค. 2562
คณะทำงานชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สสอ.พนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1487) 11 ธ.ค. 2562
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1460) 11 ธ.ค. 2562
คณะทำงานการปิดประกาศ และปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 1470) 11 ธ.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1471) 11 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 62 (ดู : 1442) 11 ธ.ค. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1454) 11 ธ.ค. 2562
รายงานการประชุมให้ความรู้ แลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลปรโยชน์ทับซ้อน (ดู : 1606) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดู : 1580) 21 มี.ค. 2562
รายงานการวิเคราความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดู : 1580) 21 มี.ค. 2562
การจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน (ดู : 1638) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่กิจจกรรมกลุ่ม สสอ.พนมร่วมใจไร้คอรัปชั่น ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1584) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการ แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 1530) 21 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 1544) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ แผนงานตามกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และรายงานผลสรุปกิจกรรมฯขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1535) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินน (ดู : 1542) 21 มี.ค. 2562
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ,มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค, มาตรการป้องกันการรับสนิบนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 1529) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศฯ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1524) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ดู : 1526) 21 มี.ค. 2562
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ดู : 1561) 21 มี.ค. 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย (ดู : 1522) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1520) 21 มี.ค. 2562
ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ อสม. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จ.สฎ (ดู : 1512) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ อสม. ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1532) 21 มี.ค. 2562
แนวทางการค้นหาผู้ใช้สารเสพติด และส่งต่อเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ อ.พนม จ.สฎ (ดู : 1525) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตรวจพบใช้สารเสพติดขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1542) 21 มี.ค. 2562
ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้อกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 1554) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1542) 21 มี.ค. 2562
ขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน หน่วยบริกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1527) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1550) 20 มี.ค. 2562
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ประจำปีงบ 62 (ดู : 1545) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่กิจกรรมแลแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1552) 20 มี.ค. 2562
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 1512) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ และประกาศเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะฯ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1519) 20 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใในการบริหารราชการ (ดู : 1561) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1516) 19 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 1541) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยเเพร่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1548) 19 มี.ค. 2562
ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ฯ (ดู : 1310) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยเเพร่ มาตราการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการให้คุณ หรือให้โทษกับเจ้าหน้าที่ฯ (ดู : 1306) 19 มี.ค. 2562
แผนการนิเทศงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน รพ.สต อ.พนม จ.สฎ ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 1331) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1301) 19 มี.ค. 2562
ขอส่งแผนกลยุทธ์สาธารณสุขอำเภอพนม จ.สฎ (ดู : 1317) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแเพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ (ดู : 1315) 19 มี.ค. 2562
ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประม (ดู : 1328) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผย แพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ดู : 1276) 19 มี.ค. 2562
สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วม (ดู : 1292) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปและภาพการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมฯ (ดู : 1269) 19 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs