หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ของ สสอ.พนม (ดู : 1403) 11 ธ.ค. 2562
แผนการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัด สสอ.พนม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 1403) 11 ธ.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ สสอ.พนม และประกาศ สป. พ.ศ.2560 (ดู : 1372) 11 ธ.ค. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเข้าระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 1597) 11 ธ.ค. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องเข้าระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1399) 11 ธ.ค. 2562
ขออนุมัติปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยบริการในสังกัดฯ ปี 2563 (ดู : 1109) 11 ธ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1123) 11 ธ.ค. 2562
คณะทำงานชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สสอ.พนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1151) 11 ธ.ค. 2562
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1128) 11 ธ.ค. 2562
คณะทำงานการปิดประกาศ และปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 1139) 11 ธ.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1138) 11 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 62 (ดู : 1113) 11 ธ.ค. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1135) 11 ธ.ค. 2562
รายงานการประชุมให้ความรู้ แลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลปรโยชน์ทับซ้อน (ดู : 1271) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดู : 1258) 21 มี.ค. 2562
รายงานการวิเคราความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดู : 1255) 21 มี.ค. 2562
การจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน (ดู : 1300) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่กิจจกรรมกลุ่ม สสอ.พนมร่วมใจไร้คอรัปชั่น ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1253) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการ แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 1209) 21 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 1213) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ แผนงานตามกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และรายงานผลสรุปกิจกรรมฯขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1203) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินน (ดู : 1223) 21 มี.ค. 2562
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ,มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค, มาตรการป้องกันการรับสนิบนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 1193) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศฯ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1203) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ดู : 1206) 21 มี.ค. 2562
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ดู : 1232) 21 มี.ค. 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย (ดู : 1200) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1197) 21 มี.ค. 2562
ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ อสม. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จ.สฎ (ดู : 1188) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ อสม. ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1213) 21 มี.ค. 2562
แนวทางการค้นหาผู้ใช้สารเสพติด และส่งต่อเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ อ.พนม จ.สฎ (ดู : 1196) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตรวจพบใช้สารเสพติดขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1212) 21 มี.ค. 2562
ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้อกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 1227) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1212) 21 มี.ค. 2562
ขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน หน่วยบริกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1208) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1220) 20 มี.ค. 2562
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ประจำปีงบ 62 (ดู : 1220) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่กิจกรรมแลแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1206) 20 มี.ค. 2562
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 1188) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ และประกาศเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะฯ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1189) 20 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใในการบริหารราชการ (ดู : 1195) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1196) 19 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 1210) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยเเพร่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1223) 19 มี.ค. 2562
ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ฯ (ดู : 1036) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยเเพร่ มาตราการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการให้คุณ หรือให้โทษกับเจ้าหน้าที่ฯ (ดู : 1025) 19 มี.ค. 2562
แผนการนิเทศงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน รพ.สต อ.พนม จ.สฎ ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 1059) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1024) 19 มี.ค. 2562
ขอส่งแผนกลยุทธ์สาธารณสุขอำเภอพนม จ.สฎ (ดู : 1037) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแเพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ (ดู : 1039) 19 มี.ค. 2562
ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประม (ดู : 1048) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผย แพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ดู : 1013) 19 มี.ค. 2562
สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วม (ดู : 1025) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปและภาพการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมฯ (ดู : 999) 19 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs