หน้าแรก รู้จัก สสอ.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ของ สสอ.พนม (ดู : 1305) 11 ธ.ค. 2562
แผนการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัด สสอ.พนม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 1302) 11 ธ.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ สสอ.พนม และประกาศ สป. พ.ศ.2560 (ดู : 1278) 11 ธ.ค. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเข้าระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 1489) 11 ธ.ค. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องเข้าระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1306) 11 ธ.ค. 2562
ขออนุมัติปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยบริการในสังกัดฯ ปี 2563 (ดู : 1041) 11 ธ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1045) 11 ธ.ค. 2562
คณะทำงานชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สสอ.พนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1072) 11 ธ.ค. 2562
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1052) 11 ธ.ค. 2562
คณะทำงานการปิดประกาศ และปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 1057) 11 ธ.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 1060) 11 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 62 (ดู : 1041) 11 ธ.ค. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1059) 11 ธ.ค. 2562
รายงานการประชุมให้ความรู้ แลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลปรโยชน์ทับซ้อน (ดู : 1188) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดู : 1189) 21 มี.ค. 2562
รายงานการวิเคราความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดู : 1181) 21 มี.ค. 2562
การจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน (ดู : 1215) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่กิจจกรรมกลุ่ม สสอ.พนมร่วมใจไร้คอรัปชั่น ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1175) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการ แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 1135) 21 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 1143) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ แผนงานตามกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และรายงานผลสรุปกิจกรรมฯขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1132) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินน (ดู : 1139) 21 มี.ค. 2562
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ,มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค, มาตรการป้องกันการรับสนิบนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 1122) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศฯ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1136) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ดู : 1135) 21 มี.ค. 2562
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ดู : 1153) 21 มี.ค. 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย (ดู : 1120) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1122) 21 มี.ค. 2562
ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ อสม. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จ.สฎ (ดู : 1115) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ อสม. ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1132) 21 มี.ค. 2562
แนวทางการค้นหาผู้ใช้สารเสพติด และส่งต่อเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ อ.พนม จ.สฎ (ดู : 1124) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตรวจพบใช้สารเสพติดขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1135) 21 มี.ค. 2562
ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้อกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 1147) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1130) 21 มี.ค. 2562
ขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน หน่วยบริกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1129) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1144) 20 มี.ค. 2562
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ประจำปีงบ 62 (ดู : 1143) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่กิจกรรมแลแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1130) 20 มี.ค. 2562
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 1104) 20 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ และประกาศเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะฯ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1118) 20 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใในการบริหารราชการ (ดู : 1117) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1116) 19 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 1128) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยเเพร่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 1147) 19 มี.ค. 2562
ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ฯ (ดู : 964) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยเเพร่ มาตราการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการให้คุณ หรือให้โทษกับเจ้าหน้าที่ฯ (ดู : 950) 19 มี.ค. 2562
แผนการนิเทศงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน รพ.สต อ.พนม จ.สฎ ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 985) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเวบไซต์ (ดู : 946) 19 มี.ค. 2562
ขอส่งแผนกลยุทธ์สาธารณสุขอำเภอพนม จ.สฎ (ดู : 961) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแเพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ (ดู : 964) 19 มี.ค. 2562
ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประม (ดู : 974) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผย แพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ดู : 940) 19 มี.ค. 2562
สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วม (ดู : 954) 19 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปและภาพการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมฯ (ดู : 934) 19 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs